Mulang Alimuom 48: Rice Terraces Syndrome sa Chocolate Hills

Nagpunta ako kamakailan sa Bohol, ang lalawigang kinaroroonan ng tanyag na Chocolate Hills. At dito, naobserbahan ko ang tinatawag na Rice Terraces Syndrome1 ni Pambansang Alagad ng Sining Virgilio S. Almario. Upang maipaliwanag ang syndrome na ito, ganito ang nangyari: ulit-ulit akong nagtanong sa mga nakasama sa tawag nilá sa kanilang ipinagmamalaking mga buról saContinue reading “Mulang Alimuom 48: Rice Terraces Syndrome sa Chocolate Hills”

Mulang Alimuom 27: Sa Mga Mahal Nating Umalagad

Palala lámang nang palala ang mga pangyayari kaugnay ng pandemya sa Filipinas. Minsan, di na nating maiwasang isipin na iniwan na talaga táyo para isalba ang ating mga sarili. Wala kasing malinaw na plano. Gabi-gabi na lámang táyo makaririnig ng mga pasaring, ng mga mura, ng mga bagay na di makapapanatag ng ating mga kalooban.Continue reading “Mulang Alimuom 27: Sa Mga Mahal Nating Umalagad”

Salaisai sa Paghidag̃ nag̃ Catouang nang Houad na Dato

Domadami na ang gampanin nang̃ atyg̃ hoauad na pinono. Madaming gaoain ag̃ ydinodolog nang mamamaian sa arao at gabi. Mai miminsan y nagpahig̃a ang pinono at ynioang oalang paalam ang caniag̃ nasasacopan. Hindi naman alintana nang mamamaian ang pagcaoala nang houad na dato. Nagpatoloi syla sa canilag̃ gaoain. Ang boong acala nang dato, mai malaquingContinue reading “Salaisai sa Paghidag̃ nag̃ Catouang nang Houad na Dato”

Salaisai sa Ynihaiag na Pambaiang Pagdirioang nang Hoad na Dato

Matapos ang dalaoag̃ taog̃ nag alai ag̃ pinono nag̃ mag̃a ani sa mag̃a bathala, ynihaiag nag̃ lopon nag̃ mag̃a bathala na ganap nag̃ dato ag̃ pinono. Hag̃ad nyla ag̃ mabog̃a at madag̃al na pamomono nia sa baiag̃ pinacatatag̃ui. Lobos an galac nag̃ dato. Ganap na siag̃ dato. Hindi na sia pagtataasan nag̃ quilai nag̃ mag̃aContinue reading “Salaisai sa Ynihaiag na Pambaiang Pagdirioang nang Hoad na Dato”

Salaisai sa Pinacaaasam na Gantimpagal

Dama nang boog̃ baian ang lombai nag̃ dato. Ysag̃ taon matapos domatal sa baian ag̃ dato, napansin nag̃ mamamaian na hindi ganap ang caniag̃ pagpapaquita nag̃ capag̃iarihan. Ag̃ jindi batid nag̃ boog̃ baian, jindi pa nacatatag̃gap nag̃ lobos na pagpapala nag̃ mag̃a bathala ag̃ datong tinuran. Caya atubili ag̃ dato na gomanap sa caniag̃ tog̃colin.Continue reading “Salaisai sa Pinacaaasam na Gantimpagal”

Mulang Alimuom 13: Kakaibang Pasko

May ibang pakiramdam sa nalalapit na Pasko. Sa unang pagkakataon, marahil, ipagdiriwang natin ito na sagana sa iba’t ibang bawal. Bawal muna ang mga party, caroling, pagmamano, at iba pang gawain sa pinakaaabangan nating panahon. Isa lamang sa hindi ipinagbabawal ang Christmas in Our Hearts ni Jose Mari Chan na isang penomeno na dapat dingContinue reading “Mulang Alimuom 13: Kakaibang Pasko”

Salaisai sa Hoaad na Caliga sa Ysag Quinatha’t Sinaonang Baian

Domatal ang madagim na panahon sa sinaonang baian isag̃ arao. Boong acala nag̃ mag̃a mamamaian ai caranioan lamag̃ ag̃ arao na iyon. Hindi na cayba sa baian ag̃ palagiag̃ bohos nag̃ olan at batay sa canilag̃ manomnoman* yto ag̃ panahog̃ nasa calig̃a ng tag-olan ang canilag̃ mag̃a tanim. Hindi rin nila ypinag-alala ag̃ ilog̃ saContinue reading “Salaisai sa Hoaad na Caliga sa Ysag Quinatha’t Sinaonang Baian”