Mulang Alimuom 10: Ang Pagdating ng Bálam-Araw/Bálang-araw

Hinahangad ng Alimuom ngayon na gawing lunsaran ang artikulo ni M.C. Pangan na “Isang Dali” na lumabas sa Pagmumuni sa Pinagmulan noong nagdaang linggo sa espasyong ito. Sa artikulo, binagtas ang ilang kahulugan ng sandali mulang katutubo hanggang sa ginawang pagtatapat nitó (o imposisyon?) sa minuto ng Español na lumaganap sa mga kontemporaneong diksiyonaryo. SaContinue reading “Mulang Alimuom 10: Ang Pagdating ng Bálam-Araw/Bálang-araw”

Pagmumuni sa Pinagmulan: Isang Dalî

Nitóng linggo, nagkaroon ako ng pagkakataong mabása ang librong The Book of Ichigo Ichie nina Hector Garcia at Francese Miralles. Pilosopiya hinggil sa pagsasabuhay ng sandali (living the moment) ang tinatalakay sa aklat at kung paano ipapasok sa pamumuhay ang konseptong ito. Ang ichigo ichie, na may literal na kahulugan na “minsan, isang pagtatagpo” (once,Continue reading “Pagmumuni sa Pinagmulan: Isang Dalî”