Isang Lápit sa Dalamhati

Dalawang taon na táyo sa pandemya. Marahil noong Marso 2020 hindi natin lubos maisip kung paano táyo hahantong sa 2022, o sa susunod na buwan, o susunod na araw lalo’t kabi-kabila ang nakararating na mga balitang malagim. Nadádamá na sa bawat araw na lumilipas, papalapít nang papalapít sa atin ang epekto ng pandemya, sa aspektoContinue reading “Isang Lápit sa Dalamhati”