Isang Lápit sa Dalamhati

Dalawang taon na táyo sa pandemya. Marahil noong Marso 2020 hindi natin lubos maisip kung paano táyo hahantong sa 2022, o sa susunod na buwan, o susunod na araw lalo’t kabi-kabila ang nakararating na mga balitang malagim. Nadádamá na sa bawat araw na lumilipas, papalapít nang papalapít sa atin ang epekto ng pandemya, sa aspektoContinue reading “Isang Lápit sa Dalamhati”

Mulang Alimuom 17: Tungo sa Maginhawa

Higit isang taon nang sumalakay ang pandemya at parang mas lumalala pa ang ating kondisyon. Nariyan ang pangako ng bakuna ngunit kalaban natin ang panahon at mga mapagsamantalang puwersang ginagawang sandatang politikal ito. Tumataas ang mga kaso at punuan na ang mga ospital. Sa likod ng mga numero ang mga pangalan ng mga kapuwang tuladContinue reading “Mulang Alimuom 17: Tungo sa Maginhawa”