Hango sa mga katutubong Filipino na sumasamba sa mga sinaunang diyos, ang Diwatáhan ay isang onlayn na katipunan ng mga ribyu, akda, kritisismo, at salin na nása Filipino. Hangad nitong linangin ang talakay sa iba’t ibang likha at pangunahing pinahahalagahan ang paggamit ng katutubong pagsipat tungo sa pagpapayabong ng mga kritikal na pananaw.

Bagong Datíng

Paano nga lalabanan ng mga tunay na anak ng bayan ang mga (tiy)anak ng bayang ito?

Mulang Alimuom 40: Mga Anak at Tiyanak ng Bayan

Karapatang-sipi 2020 ng Diwatáhan at ng indibidwal na mga awtor

%d bloggers like this: