Sa Ngalan ng Pagsukat

Champion Cigarette ad. Mula sa Pinterest.

Panahon na naman ng kampanya. Naglipana na naman ang mga mukha at presensiya ng mga sumusuyo sa mga botante. Mapakaratula sa kalsada o ad sa telebisyon, damáng-damá saanman ang mga kandidato; primaryang motibasyon ang pagpapabatid ng plataporma sa mga tao pag-asang maligawan ang mga tao. 

Nagpabago sa tanawin ng kampanya ang paggamit ng social media sites lalo na ang Facebook at Twitter. Sa kasalukuyan, mas nagiging agresibo na ang paggamit sa sites na ito maging sa Youtube at Tiktok. Sa paglawak ng batis, mas lumalawak ang akses ng karaniwang mamamayan sa impormasyon. At ngayong limitado pa rin ang mobilidad dulot ng pandemya, aktibong-aktibo ang mga kandidato’t tagasuporta sa mga site na ito.

Kapuwa politikong batikán at bagito ang sumusuyo sa atin. Kung sa show business na kasindami ng bituin sa langit ang mga artista, ganito rin sa politika. Nariyan iyong itinuring na ng pamilya na negosyo propesyon ang serbisyo publiko, mga artistang tíla nag-shift ng kurso mulang entertainment tungong politika, mga indibidwal na mula sa ibá’t ibáng propesyon—doktor, inhinyero, abogado, co-terminous na opisyal, retiradong sundalo o empleado, negosyante, o kahit mga matagal nang NEET*, basta pasók sa minimum na kalipikasyon sa pagkakandidato, maaaring sumubok.

Táyo namang tumutunghay sa espektakulo ng eleksiyon ay nalulunod na sa mga mukha at/o pangako nilá. Nagkokompetensiya sa katiting nating atensiyon; ito sa kabila ng pang-araw-araw nating mga alalahanin. Marahil ang ibá sa atin, hindi lubos maisip ang susunod na anim na taon kung hindi alam kung paano mabubuhay sa susunod na (mga) araw. Maliban na lámang kung nagpasiya ka nang may aangklahan—kumbaga solid at sold ka na sa kandidatong iboboto mo.

Kapuwa malalaki at maliliit na pangalan ang sumusuyo sa atin ngayong eleksiyon at sa takbo ng mga pangyayari—siláng malalaking pangalan ang angat sa mga talakayan at laging laman ng balita.

Ang ekspreysong “malaking pangalan” ay direktang salin ng “big name” sa Ingles. Katumbas din ito ng “malaking personalidad” at ginagamit upang tukuyin ang mga sikát o establisadong mga tao sa tiyak na larangan at may potensiyal na malawak na espero ng impluwensiya.

Magandang maobserbahan kung sino ang “malalaking pangalan” sa eleksiyon at kung ano-ano ang mga katangian nilá. Sa paunang pagsusuri at batay sa pakahulugang nabanggit, ang sumusunod ang katangian ng malalaking pangalan sa Eleksiyon 2022:

  1. Nagmula sa angkan ng mga politiko
  2. Negosyante
  3. Artista/Influencer
  4. Humawak na ng posisyon sa pamahalaan (hinalal o hinirang)

Asahang hahabà ang listahan hábang papalapit ang Mayo 2022. Marami pang pakulo ang ating mga kandidato.

Mahalagang pag-usapan ang “malaking pangalan” sa panahon ng eleksiyon sapagkat nasusukat dito ang kakayahan o paglalaan natin ng oras upang sumuri ng mga iluluklok sa katungkulan. Sapagkat “household name” na ang partikular na kandidato, napapanatag na ba táyo sa husay niya sa pagganap sa katungkulan? Ang pangmatagalang presensiya ba nilá sa telebisyon at sa social media sites ay indikasyon na kalipikado silá sa puwesto? Bakit may tákot táyong sumubok ng bago?

Pamibabaw pa lámang ang lahat ng ito. Higit kaysa pagsasayaw at pagbibitaw ng pangako, aralin kung ano na ang nagawa at magagawa ng mga kandidato. Maaaring simulang aralin ang plataporma ng pinag-iisipang iboto.

Paunang pagkakakilanlan lámang ang pangalan. Tanging sa malalim na pagsasaliksik mo silá tunay na masusukat.—Maria Christina Pangan

*Not in Education, Employment, or Training

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: