Isang Tradisyon ng Dahas 

“Gratitude is black— 
Black as a hero returning from war to a country that banked on his death. Thank God. It can’t get much darker than that.” 

Tatlong-kapat ng isang dantaon mula nang lumaya tayo sa pananakop ng mga  dayuhan—ng mga Kano at mga Hapones—at mahirap nang unawain ang uri ng  makalahing hidwaang nakatahi sa diwa ng koleksiyong “The Tradition” ni Jericho  Brown. Bilang kayumangging mamamayan ng Third World, nasisilip ko siyempre  paminsan-minsan ang gayong pagkadusta—sa pangingikil, halimbawa, ng mga  taxista sa Beijing, o kaya sa ismid ng mga Tsinong palaboy-laboy sa Pasay—subalit  lagi akong nakauuwing kampante dahil alam kong bansa ko pa ang bansa ko. Walang gayong luwag ang Afroamerikano. Sa laki ng papel ng Amerika sa  espasyong kultural ng F/Pilipinas, hindi mahirap makiramay sa paniniil na iniinda  ng mga Afroamerikano sa Amerika, lalo’t may bagong kasaysayan din tayo ngayon ng kalupitan ng kapulisan na binubuno. Sa tulang The Tradition,  halimbawa, kung saan nagpapangalan ang may-akda ng mga biktima ng  makalahing karahasan ay naalaala ko sina Kian delos Santos, Carl Arnaiz, at  Winston Ragos. 

Hindi naratibo ng isang dakilang lumipas ang tinutukoy na tradisyon ng  koleksiyon, kundi isang tradisyon ng dahas. Karahasang tinatanggap at inilalatay,  karahasang minana at ipinamamana. May malinaw na posisyon ang lahat ng  personang nagsasalita sa mga tula: na ang pagmamalupit ay bagay ding  pinagpapasa-pasahan lang. Pinakamalinaw ito sa tulang “A Young Man” na  ihinihinga ang agam-agam ng isang ama na hindi matatakasan ng kanyang anak  ang minana niyang tradisyon: 

In him lives my black anger made red, 
They play. He is not yet incarcerated.

Ano pa, para sa kahit sinong babád sa pagmamalupit, ang anumang pagkakait ng  pananakit ay maitututring nang biyaya, kundi man ay lambing. Sa “Of My Fury”: 

One joy in it is 
Understanding he can hurt me 
But won’t 

Walang hiyaw at walang pagtangis ang “The Tradition.” Mabigat man ang mga  pinapaksa at may malalim na pagdaramdam ay tahimik ang karamihan ng tula. May kalatis ng malalim na hapo sa mundong manhid sa pagdurusa gaano man ito  kalantad. Aniya sa tulang Night Shift

When I am touched, brushed, and measured, I think of myself / as a  painting. 

Napakalinaw ng kontemporaneong simbuyo ng mga tula. Gayunman,  binabangga rin ng koleksiyon ang mga mito at alamat, ang mga kuwentong  ipinamamana na tinatanggap at pinalalampas ang paglatay ng dahas. Sa mismong  pambungad na tula ng libro, “Ganymede,” pinaglilimian ng persona ang  panggagahasa at ang ugat ng pag-iwas ng tingin sa kalupitan. Giit dito ni Brown: 

The people of my country believe 
We can’t be hurt if we can be bought. 

Sa kabuoan nito, magilas na napagtitiyap ni Brown sa koleksiyon ang mga  hulagway ng mga alamat, ng kasaysayan ng pagkaalipin ng mga Itim, at ng  kaakibat nitong “maliliit” na trahedya—romantiko, personal, at pampamilya.  Nakatutuksong isipin na walang pag-asang natatanaw ang makata at  nakatadhanang makulong sa samsara ng pagdurusa ang lahat ng táong lumaki sa  isang tradisyon ng pagkaalipin, subalit sa kabila ng lahat ng hapis na pasan ng  mga tula, may naaaninag pa ring liwanag ang aklat. Sa kabila ng pagdurusa, may  puwang pa rin ang pag-ibig. Aniya sa “Duplex (III)”: “In the dream where I am an  island, I grow green with hope. I’d like to end there.”

Kung papangarapin natin ang katapusan ng dahas, marahil nga, hindi pa hulí ang  lahat. 

“The Tradition” ni Jericho Brown (Copper Canyon Press, 2019) 9/10 

Mga Paborito Kong Tula sa Koleksiyon: 

1. Ganymede (***) 
2. The Microscopes 
3. The Tradition 
4. Hero (***) 
5. Foreday in the Morning 
6. Bullet Points 
7. A Young Man (***) 
8. Night Shift 
9. Shovel 
10. The Long Way (***) 
11. Of the Swan 
12. Duplex III (***) 
13. Of My Fury (***) 
14. Stay (***) 
15. A.D. (***) 
16. Duplex IV (***)

Ribyu ni Ralph Lorenz G. Fonte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: