Salaisai sa Bagong Taon nang Hooad na Dato

Escolta Street Scene (1901). Retrato ng International Images. Mula sa fineartamerica.com

Matapos manalanta na onos sa baia minamahal, naghaiag a dato na cailaa saloboin na boo baian a bago taon. Yto a guinagaoa na yba maririoasa baian, ayon sa dato. Natohaian nia yto sa sanlibo paglalakbai na cania guinaoa bago mapadpad sa baia minamahal.

Ayon sa baniaga paninioala na cania napolot sa mahaba nia pagbabaian baian, a pagsalobo sa bago taon ag| magbibigai na omaapao na biiaia sa boo baian. Nagguilalas a dato sa cania natohaian:

Cailaa mag-alai na marami ani at alaga haiop opa matiiak na sagana sa boo taon sa baian.

Dalaoa arao bago ang bago taon, ypinahaiag na dato sa pamamaguitan na omalohokan a daquila nia haarin. Para sa cania, tiiak na icatotoua na boo baian a quinasasabica gaoain.

oni,t na ynihaiag na omalohokan a natora pagdirioa, locot a namaiani sa boo baian.

“Paano magdidioa co oala na ipanlalaman tian?”

Yto a domatal sa ysip na baoa,t ysa.

Tatlo lindol at sampo pagbaha a naganap sa boo taon caia oala na natitira cahit sa camalig na pinag-ymbakan na labis na pagcain.

Hindi napansin na dato a calocotan at pag aalala na nacaguhit sa mocha na mamamaian. Nalolonod a dato sa maa holagoai na pagdirioa. Haad nia magui daquila dahil sa pagdadaos na ona pagdidioa para sa bago taon.

May bagal sa quilos na baian sa somonod na dalaoa arao. Quinailaan nyla dalhin ang natitira ani at patayin a manipis na bila na alaga haiop opa mapasaia a dato.

Pagdati na bago taon, taing a bahai na dato a guisi. Ytinolog na baian a comacalam nyla tian.–Ona Persona Catotobo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: