Salaisai sa Ynihaiag na Pambaiang Pagdirioang nang Hoad na Dato

Manila And Its Environs: Outing To The Antipolo Fiesta Art Print by Jose Honorato Lozano (c1815-1885)

Matapos ang dalaoa tao nag alai a pinono na maa ani sa maa bathala, ynihaiag na lopon na maa bathala na ganap na dato a pinono. Haad nyla a maboa at madaal na pamomono nia sa baia pinacatataui.

Lobos an galac na dato. Ganap na sia dato. Hindi na sia pagtataasan na quilai na maa tauo sa canyla nasasacopan. Halos paobos na rin ang inani palai at alaga baboi at anua dahil linggo-linggo nag-aalai ang dato sa maa bathala. Nagsosomamo sa paanan na bondoc Dildilaan para lama mapaquigan na maa bathala a matagal na nia inaasam.

Hindi tobo sa baian ang dato. Nadoon sia tahimic na nagtotoro sa maa anac mahadlica sa cabyla baian.Noni sumama sa cania caibyga dato na omasam din na mas madaming pagpapala mola sa maa bathala. Pinasla na dato yto a matagal a dato na ati baian. Nagcaisa a maa bathala naninirahan sa bondoc Dildilaan at Loloui na ihaiag na nacahihiguit na dato ang pomasla at yniatas sa ati hoad na dato ang naolila baian.

Noni noon y di pa ganap ang cania capaiarihan.

Dalaoa taon pa bago maganap ang pynacaasam nia. Caya sa labis na galac na magui ganap na dato, ipinahiag nia sa pamamaguitan na omalohocan ang ysa boo boa pagdirioa. Ynatasan nia an baoa at mag-anac na domalao sa cania tahanan opa magbigai na pagpapala. At bocod dyto y ynatasan nia syla na mag-alai na pinacamahosai nyla ani at cagamitan bila tanda na catapatan sa cania.

At domati a arao na ysa pagdidioa.

Nanatili sa tiric na tahali arao an maa mag-anac opa maisagaoa ang ynatas na pagpopogai sa ganap na dato. Dahil sa tindi na ynit nang boa iyon, somadlac sa hanai an maa matatanda at maa bontis. Dali-dali omoui an maa malalacas an cataoan opa comoha na paipai at mayynom na tobig.

Pagdati sa tahanan na dato, ynatasan syla maquinig sa salaisai na dato higil sa cania maa inialai opa magui ganap na dato. Baoa at mag-anac y nanatyli sa cania tahanan at cailaag maquinig na haga calahati arao.

Halos ysa boan humanai an maa tauo sa daan patoo sa tahanan na dato opa magpahaiag na catapatan.

Matapos an ysa boan, moli nagtogo a maa tauo sa tahanan na dato opa mahii na tolo at pagcain dahil naamatai an ani na baian.—Ona Persona Catotobo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: