Salaisai sa Pinacaaasam na Gantimpagal

Pinterest PH mula sa Ideal Studio, Manila (1914)

Dama nang boo baian ang lombai na dato.

Ysa taon matapos domatal sa baian a dato, napansin na mamamaian na hindi ganap ang cania pagpapaquita na capaiarihan. A jindi batid na boo baian, jindi pa nacatatagap na lobos na pagpapala na maa bathala a datong tinuran. Caya atubili a dato na gomanap sa cania tocolin.

Dalaoa taon matapos ipahaiag sa baian a cania pagcadato, binasbasan na sia na maa bathala opa magui ganap na dato.

At pinaquilos na dato ang baian opa ipagdioang ang cania natagap na pagpapala. Sa loob na sampo arao, inotosan nia a mamamaian na maghanda na pinacamasasarap na pagcain para sa pagdidioa.

Haba abala a lahat sa paghahanap na maaari ihanda, napocol a lacas na dato sa pag-otos sa calalaquihan na baian na hanapin a pinacacacayba pono na maaaaring gaoi cataui-tauing opoan na nararapat para sa dato.

Matibai. Caguila-guilalas sa paniuin. Di-pacaranioan.

Yto ang pamantayan na dato sa pono maguigui opoan nia.

Omabot sa cabila bondoc a calalaquihan. Sa canila paggalugad sa dalaoa bondoc na sacop nang canila baian, homanto syla sa quinadodoonan na tanac.

Matibai.

Caguila-guilalas sa paniuin.

Di-pacaranioan.

Lahat na pamantaia ybinigai na dato ay natohaian nyla sa pono tanac.

Labinlima calalaquihan a bomohat sa tanac pabalic sa canila baian.

Domati ang arao na pagdidioa.

Lobos a galac na dato sa inihandog na maa mamamaian sa cania. Nagtataca sia co baquit tauing a maa mamamaia malapit sa cania a naroroon sa pagdirioa.

Nasaan a baian?

Ngoni,t nalimot agad yto na dato dahil halos lomooa ang maa mata nia sa natohaia opoan. Nacahihiguit yto sa cania ynaasahan. Tinagorian nia yto mahioaga opoan.

At mola na arao na pagdirioa, oala sandaly sinaia a dato sa pag-opo sa mahioaga opoan.

Ngoni,t madalas din a pagdalao sa cania na manggagamot dahil sa di matagal-tagal na maa pantal sa cataoan….

***

Haba tomotonghai a dato sa cania mahioaga opoan sa arao na pagdirioa, lihim na inilibi na baian a dalaoampo calalaquiha sacot sa pagbobohat na tanac at paglicha na opoan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: