Salaisai sa Hoaad na Caliga sa Ysag Quinatha’t Sinaonang Baian

Manila Flood ni Fabian de la Rosa (ika-19 siglo)

Domatal ang madagim na panahon sa sinaonang baian isa arao.

Boong acala na maa mamamaian ai caranioan lama a arao na iyon. Hindi na cayba sa baian a palagia bohos na olan at batay sa canila manomnoman* yto a panaho nasa calia ng tag-olan ang canila maa tanim.

Hindi rin nila ypinag-alala a ilo sa malapit sapagcat nababasa na nila a baoat pag-aat sa catubigan nito. Bagaman malaqui’t mahaba a tinura ylog, hindi yto nagi madahas sa canila sa pagdaan na panahon. Oala ypinasa salaisai a maa ninono higil sa carahasan na tubig at naquilala sa pagigi mapagcalia nito.

Caya laki gulat ng baraay na biglaa nilamon na ylog a canila maa bahai. Tila magnanacao sa gabi, isa iglap lama a quinailaan na ylog opa iacapin a maa pananim at a cabahaian. Hindi na macalicas a maa mamamaian sa mas mataas na pook at oala sila iba nagaoa kudi umaciat sa atip na canila maa bahai at doon mamalagui. Tai ang canila mahal sa buhai a nagawa nila mahaoacan at mayligtas sa gabi iion na delubio.

Samantala, himbi sa pagcacatolog ang dato na baia yaon.

Oiayi dumadati sa dato a maa patac na olan. Nalonod sa maraha maa patac at sa lalim na cania pananaguinip a sigao na cania maa casama sa baraai.

Samantala, haba pinalilipas a magdamag sa canila maa atip, nagtataca a mamamaian cun baquit naiari a masama caranasa yto sa canila. Jindi cailanman nagi marahas a calicasan sa canila. Jindi rin sila nagcola sa pananalain sa maa anito na canila baian.

Saan sila nagcola?

Sa isa soloc na canila ysip, marahil naganap yto dahil hindi na sila sumamba sa maa anito na canila maa ninono.

Na nacaaciat sa capaiarihan a dato sa casalocoian, ytinacda nia a maa bago at di naququilala maa anito. Ynatasan nia a maa mamamaian na ytapon at sonogin a canila dati maa anito at ypinalit a maa anito a hobog ai oais na dato. Paonahin sa ypinatupad ang madalas na pagsamba sa anito sa “malasaquit” at “pagbabago”.

Pinapogotan nia na olo a maa malacas a loob na mag-osisa tocol sa bago caotosan na dato.

Quinabocasan, tomambad sa dato ang paglamon sa ylog sa baraai. Muoa sa cania tahanan, maririnig bahagia a sigao na paghii na tolo na mamamaian. Ypinataoag na dato a pinagcacatioalaa cana camai, a bogo. Ypababatid sa pamamaguitan na omalohocan na totogonan a maa paghii na saclolo capag bahagia hohopa a baha.

Ypinarati na bogo na casama sa nasalanta a omalohocan at hindi macacapaglibot sa buo baraai dahil oala yto mahihidaman na baca.

Maloto na nagmora ang dato at sinabi:

“Maghanap sila na paraan. Sala nila iian.”

Ona persona catotobo

*opisyal na tagapagtala ng panahon sa sinaunang pamayanang Ifugaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: