Salaisai sa Hooad na Datu sa Ysang Quinatha,t Sinaonang Barangay

Nauaula an dati datu opa paletan n isa hooad. Pagdati n hooad sa baraay, agad niya ipinamalas an capaariha di sa cania. Penagpogaian nia ang ma date caaoai na barangay. Penadaalan cahit ang di carapatdapat. Benaclas ang mag̃a mai pacinaba na itinaio. Ineba ang himig na maa auit na tagompai. Nenais nia macalemot ang baraay sa narate na nila noon. A hindi alam na baraay, casama lama sa mas malacing panlelenla ang houad na datu. Ang nacalolongcot, di rin ito alam na houad na datu, ang balac na isa mas mataas na datu na conin a capangyarihan na iba baraay sa canila cinaroonan. Uala talaga alam si hoad na datu.

Cahit sa pamamahala. A maa tao nuon ai sanai sa trabajo dahil mayroon sila toohin ai caniang binulag sa mag̃a palabas at palacasan. Nguni,t na tanoin sia nan mag̃a madono ng baraay higil sa dapat nelang gauin, agad niang sinabi na magmahalan na lama. Na mag-osisa sa cania a mag̃a nagbabag̃ayang pantas sa wika sa kanilang pooc, sabi nia ay hindi co alam a sabe ninio. Litao talaga wala alam si houad na datu.

Hag̃ga sa magcagulogulo ang barangay na uala plano. Nagbalac a ila mapaahas na timaua1 na daanen sa dahas ang canila hinai. Sinogod nila na tahimik ang gusali na houad na datu. Laquing golat nila na marati ang silid netong puno na salami akat mulang baniaga papa. Naquita nila olitolit ang sarili sa maa nagnini na salapi’t samsam na yaman na houad. Sa galit, canila binasag a ma salamin haba nacita nila ang datu hooad sa isa soloc. Nagaatanda tanda na iba ang paneneiuala nia sa canila matapat sa kanilang mag̃a anito, sa canilang mag̃a nono, at dati madag̃al na pinono.

Naalaglag ang matatalas na piraso na salamin. Sa maleleet na salamin, naroon ang uangis ng houad na datu. Nag-aantanda at wala talaga alam sa naiari sa cania. Matapos, may bubog pa ring nagcalat sa pooc na dati hooad na datu. Uala na gustong magpagap matapos. Inaalala nela ang mga houarang nauna sa na himacas2.—Ona Persona Catotobo


1 Timaua—Sa Vocabulario dela lengua tagala, taong malaya na dati ay alipin.

2Himakas- Sa Vocabulario muli, bagay na tagapagpaalala sa iba. Mga personal na damit o alahas na ginagamit sa paggunita sa mga dakilang bayani at ninuno (Scott, 1994). 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: