Hango sa mga katutubong Filipino na sumasamba sa mga sinaunang diyos, ang Diwatáhan ay isang onlayn na katipunan ng mga ribyu, akda, kritisismo, at salin na nása Filipino. Hangad nitong linangin ang talakay sa iba’t ibang likha at pangunahing pinahahalagahan ang paggamit ng katutubong pagsipat tungo sa pagpapayabong ng mga kritikal na pananaw.

Bagong Datíng

Limang Tula ni Giancarlo Abrahan

At laging maging malikhain (at masiyahin) sa pakikibaka para sa sariling wika.

Mulang Alimuom 45:
Buwan ng Pagninilay para sa Wika

Karapatang-sipi 2021 ng Diwatáhan at ng indibidwal na mga awtor

%d bloggers like this: