Hango sa mga katutubong Filipino na sumasamba sa mga sinaunang diyos, ang Diwatáhan ay isang onlayn na katipunan ng mga ribyu, akda, kritisismo, at salin na nása Filipino. Hangad nitong linangin ang talakay sa iba’t ibang likha at pangunahing pinahahalagahan ang paggamit ng katutubong pagsipat tungo sa pagpapayabong ng mga kritikal na pananaw.

Bagong Datíng

Nása puso ito ng ating gagawing kauna-unahang pagdiriwang. Hindi para gawing mga rakstar ulit ang mga makata (masyado nang maraming diva at uhaw sa atensiyong makata at manunulat sa social media).

Mulang Alimuom 47:
Ibalik ang tula sa puso ng madla

Karapatang-sipi 2021 ng Diwatáhan at ng indibidwal na mga awtor