Hango sa mga katutubong Filipino na sumasamba sa mga sinaunang diyos, ang Diwatáhan ay isang onlayn na katipunan ng mga ribyu, akda, kritisismo, at salin na nása Filipino. Hangad nitong linangin ang talakay sa iba’t ibang likha at pangunahing pinahahalagahan ang paggamit ng katutubong pagsipat tungo sa pagpapayabong ng mga kritikal na pananaw.

Bagong Datíng

Bakâ nga bago ang paghahangad nating itanghal sa global na entablado si Balagtas ay nananawagan siya sa atin na basáhin siya nang mabuti.

Mulang Alimuom 49: Balagtas Bilang Makata ng Daigdig

Karapatang-sipi 2023 ng Diwatáhan at ng indibidwal na mga awtor