Hango sa mga katutubong Filipino na sumasamba sa mga sinaunang diyos, ang Diwatáhan ay isang onlayn na katipunan ng mga ribyu, akda, kritisismo, at salin na nása Filipino. Hangad nitong linangin ang talakay sa iba’t ibang likha at pangunahing pinahahalagahan ang paggamit ng katutubong pagsipat tungo sa pagpapayabong ng mga kritikal na pananaw.

Bagong Datíng

Ang mahalaga sa pagtatanong, naikokompara ang mga magkakaugnay na sagot. Tapos marapat ding pagnilayan ang mga pagkakaiba. 

Mulang Alimuom 48: Rice Terraces Syndrome sa Chocolate Hills
Punta Cruz, Bohol, Philippines

Karapatang-sipi 2021 ng Diwatáhan at ng indibidwal na mga awtor